•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           English
 • ——
  专家简介(按姓名排序)
  您如今的地位:首页 >> 专家简介
  妇产科
  正高
  副高
  妇科
  正高
  副高
  产科
  正高
  副高
  生殖医学中间
  正高
  副高
  筹划生育专科
  正高
  副高
  外科
  浅显外科
  正高
  副高
  血管外科
  正高
  副高
  神经外科
  正高
  副高
  肝外科
  正高
  副高
  烧伤外科
  正高
  副高
  泌尿外科
  正高
  副高
  小儿外科
  正高
  副高
  整形修复外科
  正高
  副高
  胸外科
  正高
  副高
  胆胰外科
  正高
  副高
  外科门诊
  正高
  副高
  甲状腺乳腺外科
  正高
  副高
  男科
  正高
  副高
  胃肠外科中间
  胃肠外科一科
  正高
  副高
  胃肠外科二科
  正高
  副高
  胃肠外科三科
  正高
  副高
  外科
  正高
  副高
  血液外科
  正高
  副高
  消化外科
  正高
  副高
  呼吸外科
  正高
  副高
  肾外科
  正高
  副高
  风湿外科
  正高
  副高
  内渗出外科
  正高
  副高
  内镜中间
  正高
  副高
  普外科
  正高
  副高
  儿科
  正高
  副高
  儿科一科
  正高
  副高
  儿科ICU
  儿科二科
  正高
  副高
  儿科三科(重生儿)
  正高
  副高
  神经科
  正高
  副高
  神经一科
  正高
  副高
  神经科ICU
  神经二科(脑血管病专科)
  正高
  副高
  神经三科(神经功能专科)
  正高
  副高
  临床心思科(门诊)
  正高
  副高
  心血管医学部
  正高
  副高
  心内一科
  正高
  副高
  心内三科(高血压血管病科)
  正高
  副高
  心血管儿科
  正高
  副高
  心内六科(CCU)
  正高
  副高
  心内五科(心血管康复科)
  正高
  副高
  体外轮回
  正高
  副高
  心内二科(心介科)
  正高
  副高
  心脏外科
  正高
  副高
  老年病科
  正高
  副高
  医学影象科
  正高
  副高
  核医学
  正高
  副高
  放射诊断专科
  副高
  正高
  放射参与专科
  正高
  副高
  肿瘤参与科
  正高
  副高
  超声医学科
  正高
  副高
  骨科显微外科医学部
  正高
  副高
  脊柱外科
  正高
  副高
  关节外科
  正高
  副高
  骨肿瘤专科
  正高
  副高
  显微创伤外科
  正高
  副高
  活动医学科
  器官移植科
  正高
  副高
  耳鼻咽喉科
  正高
  副高
  耳专科
  正高
  副高
  鼻专科
  正高
  副高
  咽喉专科
  正高
  副高
  掉常反响专科
  正高
  副高
  口腔科
  正高
  副高
  中医科
  正高
  副高
  针灸科
  正高
  副高
  皮肤科
  正高
  副高
  眼科
  正高
  副高
  急诊科
  正高
  副高
  全科医学科
  正高
  副高
  重症医学科
  正高
  副高
  麻醉科
  正高
  副高
  康复科
  正高
  副高
  病文科
  正高
  副高
  预防保健中间
  正高
  副高
  其他科
  正高
  副高
  转化医学中间
  正高
  副高
  肿瘤科
  正高
  副高
  感染科
  正高
  副高
  放射治疗科
  正高
  副高
  副高
  正高
  考验科
  正高
  副高